Η τριπλή διύλιση του Σωκράτη - Тройной фильтр Сократа

Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του.

Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της «τριπλής διύλισης».

«Τριπλή διύλιση;», ρώτησε με απορία ο γνωστός του.

«Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου, θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις», του εξήγησε ο Σωκράτης, και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας..

Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια;» - «Εεε...όχι ακριβώς, απλά το άκουσα…» - «Άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα...

Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης.

Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή μου, είναι κάτι καλό;»

- «Όχι, το αντίθετο μάλλον...»

- «Άρα, θέλεις να μου πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου, αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια.

Παρ’ όλ’ αυτά, μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ, γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο.

Αυτό της χρησιμότητας.

Αυτό που θέλεις να μου πεις λοιπόν για τον μαθητή μου, είναι κάτι που μπορεί να μου φανεί xρήσιμο σε κάτι;»

- «Όχι, δε νομίζω...» -

«Ε, τότε, αφού αυτό που θες να μου πεις, δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω;!»

Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας διδαχθεί ένα καλό μάθημα.

Перевод с греческого языка

έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη – прогуливался по Акрополю

συνάντησε κάποιον γνωστό του – встретил какого-то своего знакомого

ο οποίος του ανακοίνωσε –который ему объявил

ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό – что хочет ему сказать что-то важное

που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του – что услышал об одном его ученике

Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε – Сократ ему сказал, что хотел бы

πριν του πει τι είχε ακούσει – прежде, чем ему сказать, что он  услышал

να κάνουν το τεστ της «τριπλής διύλισης» - сделать тест «тройной фильтр»

ρώτησε με απορία ο γνωστός του – спросил удивленно его знакомый

πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου – прежде, чем скажешь, что ты услышал о моем ученике

θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε - хотел бы, чтобы мы занялись на одну минуту отфильтровать

αυτό που θέλεις να μου πεις – то, что хочешь мне сказать

του εξήγησε ο Σωκράτης – ему объяснил Сократ

και ακολούθησε ο εξής διάλογος - последовал следующий диалог

Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας - первый фильтр – это фильтр правды

Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος – ты абсолютно уверен

ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια; - что, то, что ты хочешь мне сказать, правда?

όχι ακριβώς, απλά το άκουσα…- не точно, просто я это услышал

Άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα...
стало быть, ты не знаешь про то, что хочешь сказать, правда это или ложь

Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης
давай попробуем сейчас второй фильтр - фильтр доброты

Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή μου, είναι κάτι καλό;
То, что ты собираешься мне сказать о моем ученике, это что-то хорошее?

Όχι, το αντίθετο μάλλον – нет, напротив, вероятнее всего

Άρα, θέλεις να μου πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου- следовательно, ты хочешь мне сказать
что-то плохое о моем ученике

αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια – хотя совсем не уверен, что это правда

Παρ’ όλ’ αυτά, μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ - несмотря на это, ты еще можешь пройти тест

γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο – потому, что есть еще третий фильтр

Αυτό της χρησιμότητας - этот полезности

Αυτό που θέλεις να μου πεις λοιπόν για τον μαθητή μου – то, что хочешь мне сказать о моем ученике

είναι κάτι που μπορεί να μου φανεί xρήσιμο σε κάτι; это что-то , что может мне быть в чем-то полезным?

Όχι, δε νομίζω... – нет, не думаю

τότε, αφού αυτό που θες να μου πεις – тогда, поскольку то, что ты хочешь мне сказать

δεν είναι –не являются

ούτε αλήθεια – ни правдой

ούτε καλό – ни добром

ούτε χρήσιμο- ни пользой

γιατί θα πρέπει να το ακούσω; - почему я должен это слышать?

Ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος – его знакомый ушел пристыженный

έχοντας διδαχθεί ένα καλό μάθημα – получив хороший урок