Молитвы, псалмы на русском и греческом языках

Ψαλμοί 102, 145 - Псалмы 102, 145

 

 

mp.3

 

Ψαλμός ρβ΄ 102

Ευλόγει, η ψυχή μου, τόν Κύριον
Ευλογητός εί, Κύριε

Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.
Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μή επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού.
Τον ευϊλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιώμενον πάσας τας νόσους σου.
Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε εν ελέει και οικτιρμοίς.

Τον εμπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου.
Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις.

Εγνώρισε τας οδούς αυτού τω Μωϋσή, τοις υιοίς Ισραήλ τα θελήματα αυτού.
Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος· ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί.

Ού κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν.
Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτόν.

Καθόσον απέχουσιν ανατολαί από δυσμών, εμάκρυνεν αφ΄ ημών τας ανομίας ημών.
Καθώς οικτείρει πατήρ υιούς, ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν, ότι αυτός εγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούς έσμεν.

΄Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει.

Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ και ούχ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού.
Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν.
Και η δικαιοσύνη αυτού επί υιοίς υιών, τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένοις των εντολών αυτού του ποιήσαι αυτάς.

Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.

Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύϊ ποιούντες τον λόγον αυτού, του ακούσαι της φωνής των λόγων αυτού.

Ευλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού· ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον.

- - -

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.
Ευλογητός εί, Κύριε

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Ψαλμός 145

Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον·
αινέσω Κύριον εν τη ζωή μου· ψαλώ
τω Θεώ μου έως υπάρχω.
Μή πεποίθατε επ΄ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οίς ούκ έστι σωτηρία.
Εξελεύσεται το πνεύμα αυτού και επιστρέψει εις την γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού.

Μακάριος, ού ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού.
Τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς.
Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα τοις αδικουμένοις, διδόντα τροφήν τοις πεινώσι.

Κύριος λύει πεπεδημένους·
Κύριος σοφοί τυφλούς·
Κύριος ανορθοί κατερραγμένους·
Κύριος αγαπά δικαίους.
Κύριος φυλάσσει τους προσηλύτους. Ορφανόν και χήραν αναλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί.
Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Σιών, εις γενεάν και γενεάν.

- - -

Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο μονογενής υιός και λόγος του θεού
αθάνατος υπάρχων
και καταδεξάμενος διά την ημετέραν
σωτηρίαν
σαρκωθήναι εκ της Αγίας Θεοτόκου
και αειπαρθένου Μαρίας,
ατρέπτως ενανθρωπίσας,
σταυρωθείς τε Χριστέ ο Θεός
θανάτω θάνατον πατήσας
Εις ων της Αγίας Τριάδος,
συνδοξαζόμενος τω Πατρί,
και τω Αγίω Πνεύματι, σώσον ημάς.
Σώσον ημάς.

 

Псалом 102

Благослови, душе моя Господа
Благословен Господь

Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое его.
Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний
Его, очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя,
избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами,

исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя.
Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым.

Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя.
Щедр и Милостив Господь, Долготерпелив и Многомилостив. Не до конца прогневается, 'ниже во век враждует,

не по беззаконием нашым сотворил есть нам, ниже по грехом нашым воздал есть нам.
Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою
на боящихся Его.

Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша.
Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы.

Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет:

яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего.
Милость же Господня от века и до века на боящихся его,
и правда его на сынех сынов,
хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я.

Господь на Небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите

Благословите Господа, вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящий слово Его,
услышати глас словес Его.

Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящий волю Его.
Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови, душе моя. Господа.

- - -

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Благослови, душе моя. Господа, и вся внутренняя моя имя святое его.
Благословите Господа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Псалом 145

Хвали, душа моя, Господа.
Буду восхвалять Господа в жизни моей; буду петь Богу моему, пока существую.
Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в коих нет спасения.
Выйдет дух его, и он возвратится
в землю свою, в тот день погибнут
все замыслы его.

Блажен, кому Бог Иакова — помощник и у кого упование на Господа Бога своего,
Который сотворил небо и землю,
море и все, что в них.
Хранит истину во век, совершает (правый) суд для обижаемых, дает пищу алчущим.

Господь разрешает окованных,
Господь умудряет слепых,
Господь поднимает низверженных,
Господь любит праведников.
Господь хранит пришельцев, сироту и вдову примет и путь грешных погубит.
Господь во век будет царствовать. Бог Твой, Сион, — в роды родов!

- - -

И ныне и присно, и во веки веков.
Аминь

Единородный Сын и Слово Божие!
Тебе, бессмертному
по естеству, угодно было ради
нашего спасения
воплотиться от святой Богородицы
и всегда-Девы Марии.
Ты действительно стал человеком,
не переставая быть Богом.
Ты, распявшись, Своею смертью победил смерть.
Ты - единый из Лиц Святой Троицы, прославляемый
наравне с Отцом и Святым Духом, спаси нас.
Спаси нас.

 

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка