Παθητική φωνή

Παθητική φωνή  - совокупность глагольных форм, которая в 1-м лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения имеет окончание --μαι, называется действительным залогом (по способу формообразования).

В страдательном залоге:
Глаголы 1 спряжения принимают окончания –ομαι
Глаголы 2 спряжения 1 категории принимают окончания –ιέμαι.
Глаголы 2 спряжения 2 категории принимают окончания –ούμαι.
Некоторые глаголы не имеют форм страдательного залога (τρέχω), а другие (называемые отложительными глаголами)- форм действительного залога (έρχομαι)
 В русском языке Страдательный залог выражается глаголами с частицей - ся, или страдательными причастиями.

Αποθετικά Ρήματα - Отложительные глаголы, которые не имеют действительного залога, к ним относятся:

χρειάζομαι
σκέφτομαι
εργάζομαι
κάθομαι
συλλογίζομαι
αισθάνομαι
γίνομαι
έρχομαι

Глаголы в Παθητική φωνή имеют следующие окончания:-ομαι, -ιέμαι, - ούμαι

Οριστική
Ενεστώτας
α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη  
ντύνομαι
ντύνεσαι
ντύνεται
ντυνόμαστε
ντύνεστε
ντύνονταν
αγαπιέμαι
αγαπιέσαι
αγαπιέται
αγαπιόμαστε
αγαπιέστε
αγαπιούνται
ωφελούμαι
ωφελείσαι
ωφελείται
ωφελούμαστε
ωφελείστε
ωφελούνται
κοιμάμαι (-ούμαι)
κοιμάσαι
κοιμάται
κοιμόμαστε (-ούμαστε)
κοιμάστε
κοιμούνται

4 глагола исключения - θυμάμαι -θυμούμαι, κοιμάμαι-κοιμούμαι, λυπάμαι-λυπούμαι, φοβάμαι-φοβούμαι

Παρατατικός
α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη  
ντυνόμουν
ντυνόσουν
ντυνόταν
ντυνόμασταν
ντυνόσασταν
ντύνονταν
αγαπιόμουν
αγαπιόσουν
αγαπιόταν
αγαπιόμασταν
αγαπιόσασταν
αγαπιόνταν/
αγαπιούνταν
ωφελούμουν
ωφελούσουν
ωφελούνταν
ωφελούμασταν
ωφελούσασταν
ωφελούνταν
κοιμόμουν
κοιμόσοuν
κοιμόταν
κοιμόμασταν
κοιμόσασταν
κοιμόvταν

 

Αόριστος Παθητική φωνή

Для образования необходимо знать Αόριστος данного глагола в Ενεργητική φωνή,
к основе которого добавляются следующие окончания:

Οριστική
Αόριστος
α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη
ντύθηκα
ντύθηκες
ντύθηκε
ντυθήκαμε
ντυθήκατε
ντύθηκαν
αγαπήθηκα
αγαπήθηκες
αγαπήθηκε
αγαπηθήκαμε
αγαπηθήκατε
αγαπήθηκαν
ωφελήθηκα
ωφελήθηκες
ωφελήθηκε
ωφεληθήκαμε
ωφεληθήκατε
ωφεληθήκαν

 

Образование Αόριστος и Μετοχή

1 спряжение

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή
Ενεστώτας Αόριστος  Αόριστος Μετοχή

Если в Αόριστος глаголы 1 спряжения в Ενεργητική φωνή имеют окончание:

-σα ›››- α) –θηκα    -μένος,  β) –στηκα   -σμένος

λύνω
ντύνω
πληρώνω
έλυσα
έντυσα
πλήρωσα
λύθηκα
ντύθηκα
πληρώθηκα
λυμένος
ντυμένος
πληρωμένος
κλείνω
ετοιμάζω
πείθω
πιάνω
σβήνω
χτενίζω
έκλεισα
ετοίμασα
έπεισα
έπιασα
έσβησα
χτένισα
κλείστηκα
ετοιμάστηκα
πείστηκα
πιάστηκα
σβήστηκα
χτενίστηκα
κλεισμένος
ετοιμασμένος
πεισμένος
πιασμένος
σβησμένος
χτενισμένος

ξα ››› -χτηκα,  -γμενος

αλλάζω
ανοίγω
αρπάζω
διώχνω
μπλέκω
παίζω
πλέκω
στηρίζω
σφίγγω
τραντάζω
άλλαξα
άνοιξα
άρπαξα
έδιωξα
έμπλεξα
έπαιξα
έπλεξα
στήριξα
έσφιξα
τράνταξα
αλλάχτηκα
ανοίχτηκα
αρπάχτηκα
διώχτηκα
μπλέχτηκα
παίχτηκα
πλέχτηκα
στηρίχτηκα
σφίχτηκα
τραντάχτηκα
αλλαγμένος
ανοιγμένος
αρπαγμένος
διωγμένος
μπλεγμένος
παιγμένος
πλεγμένος
στηριγμένος
σφιγμένος
τρανταγμένος

-ψα  ››› - φτηκα ,  - μμένος

ανάβω
γράφω
κρύβω
ράβω
άναψα
έγραψα
έκρυψα
έραψα
ανάφτηκα
γράφτηκα
κρύφτηκα
ράφφτηκα
αναμμένος, -η, -ο
γραμμένος, -η, -ο
κρυμμένος, -η, -ο
ραμμένος, -η, -ο

-εψα  ›››- εύτηκα,   -εμένος

γιατρεύω
μαγειρεύω
μαζεύω
παντρεύω
γιάτρεψα
μαγείρεψα
μάζεψα
πάντρεψα
γιατρεύτηκα
μαγειρεύτηκα
μαζεύτηκα
παντρεύτηκα
γιατρεμένος, -η, -ο
μαγειρεμένος, -η, -ο
μαζεμένος, -η, -ο
παντρεμένος, -η, -ο

Ударение в Αόριστος у глаголов 1 спряжения всегда стоит на третьем слоге от конца.

 

2 спряжение

Если в Αόριστος глаголы 2 спряжения в Ενεργητική φωνή имеют окончание:

- ησα ›››-ήθηκα, - ημένος

αγαπώ
ωφελώ

αλλα!!!

κυλώ

αγάπησα
ωφέλησα

 

κύλησα

αγαπήθηκα
ωφελήθηκα

 

κυλίστηκα

αγαπημένος, η, ο
ωφελημένος, η, ο

 

κυλισμένος, -η, -ο

-ασα ›››-άστηκα,  -ασμένος

γελώ γέλασα γελάστηκα γελασμένος

 -εσα ››› - έθηκα, -εμένος, ››› -έστηκα, -εσμένος

αφαιρώ

στενοχωρώ
συγχωρώ

αποτελώ
εκτελώ
καλώ

αφαίρεσα

στενοχώρεσα
συγχώρεσα

αποτέλεσα
εκτέλεσα
κάλεσα

αφαιρέθηκα

στενοχωρέθηκα

αποτελέστηκα
εκτελέστηκα
καλέστηκα
ή κλήθηκα

αφαιρεμένος


αποτελεσμένος
εκτελεσμένος
καλεσμένος

αλλά!!!

προκαλώ
προσκαλώ

προκάλεσα
προσκάλεσα

προκλήθηκα
προσκλήθηκα
προσκαλέστηκα

----
προσκαλεσμένος

-ηξα ›››-ήχτηκα, - ηγμένος

τραβώ τράβηξα τραβήχτηκα τραβηγμένος

-αξα ›››-αχτηκα, - αγμένος

πετώ πέταξα πετάχτηκα πετα(γ)μένος

 

Παρακείμενος глаголов Παθητική φωνή

 

Παρακείμενος

α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη
έχω      ντυθεί
έχεις     ντυθεί
έχει       ντυθεί
έχουμε ντυθεί
έχετε    ντυθεί
έχουν   ντυθεί
έχω       αγαπηθεί
έχεις      αγαπηθεί
έχει        αγαπηθεί
έχουμε  αγαπηθεί
έχετε     αγαπηθεί
έχουν    αγαπηθεί
έχω     ωφεληθεί
έχεις    ωφεληθεί
έχει      ωφεληθεί
έχουμε ωφεληθεί
έχετε    ωφεληθεί
έχουν   ωφεληθεί

 

Υπερσυντέλικος α΄συζυγία
είχα ντυθεί
α΄τάξη: είχα αγαπηθεί
β΄τάξη: είχα ωφεληθεί
Τετελ. Μέλλοντας   α΄συζυγία
θα έχω ντυθεί
α΄τάξη: θα έχω αγαπηθεί
β΄τάξη: θα έχω ωφεληθεί
Υποτακτική

Συνεχής 

Απλή

α΄τάξη: να αγαπιέμαι
β΄τάξη: να ωφελούμε

α΄τάξη: να αγαπηθώ
β΄τάξη: να ωφεληθώ

Προστακτική

Συνεχής
α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη
- να ντύνεσαι
- να ντύνεστε

- (να αγαπιέσαι)
- (να αγαπιέτε)

- (να ωφελείσαι)
- (να ωφελείστε)

Απλή
α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη

ντύσου
(να ντυθείς)

ντυθείτε
(να ντυθείτε)

αγαπήσου
(να αγαπηθείς)

 αγαπηθείτε
(να αγαπηθείτε)

ωφελήσου
(να ωφεληθείς)

ωφεληθείτε
(να ωφεληθείτε)

Μετοχή

Μετοχή
α΄συζυγία β΄συζυγία
  α΄τάξη β΄τάξη
ο ντυμένος
η ντυμένη
το
ντυμένο
ο αγαπημένος
η αγαπημένη
το αγαπημένο
ο ωφελημένος
η ωφελημένη
το ωφελημένο

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка