Μελλοντικοί χρόνοι - Будущие времена

В греческом языке существует три будущих времени.                                                                            

Μέλλοντας συνεχής Μέλλοντας διαρκείας

- указывает на длительность и продолжительность действия, совершаемого в будущем и переводится на русский язык глаголами несовершенного вида. Отвечает на вопрос  - что буду делать?

Μέλλοντας απλός

– выражает действие в будущем независимо от его длительности и повторяемости, переводится на русский язык глаголами совершенного вида. Отвечает на вопрос - что сделаю?

 

Μέλλοντας συνεχής Μέλλοντας απλός

образуется при помощи
частицы θα + основа глагола
в ενεστώτας + окончания. (см.ниже)
образуется при помощи частицы θα + основа глагола в αόριστος + окончания.
(см. ниже)

 Μέλλοντας 

Συνεχής Απλός
Θα φτάν-ω
θα φτάν-εις
θα φτάν-ε
θα φτάν-ουμε
θα φτάν-ετε
θα φτάν-ουν
–ω  
–εις
–ει
–ουμε  
–ετε
–ουν
θα φτάσ-ω
θα φτάσ-εις
θα φτάσ-ει
θα φτάσ-ουμε
θα φτάσ-ετε
θα φτάσ-ουν
–ω
–εις
–ει
–ουμε 
–ετε
–ουν

Ударение во всех лицах единственного и множественного числа остается на одном и том же месте.

 

Μέλλοντας συνεχής Μέλλοντας απλός
Από αύριο θα δουλεύω στο γραφείο του πατέρα μου.
С утра буду работать в офисе моего отца

Θα γράφεις στους φίλους σου τακτικά;
Ты будешь писать друзьям своим регулярно?

Ο καθηγητής θα εξετάζει αύριο όλο πρωί.
Θα λείπουμε από το σπίτι μας όλο το καλοκαίρι.
Τι μικρή κουζίνα! Πώς θα μαγειρεύετε εδώ;
Αύριο θα δουλέψω στο γραφείο του πατέρα μου.
Утром поработаю в офисе моего отца.

Θα γράψεις τώρα γράμμα στους φίλους σου;
Напишешь сейчас друзьям своим?

Ο καθηγητής θα εξετάσει αύριο μόνο μία ώρα.
Θα λείψουμε από το σπίτι μας την άλλη Κυριακή.
Δε θα μαγειρέψετε σήμερα;

 

Спряжение неправильных глаголов в  Μέλλοντας απλός.

λέω – говорю,   βλέπω –вижу,   μπαίνω –вхожу, βγαίνω – выхожу, βρίσκω – нахожу, πίνω –пью

λέω βλέπω  μπαίνω βγαίνω βρίσκω πίνω
θα πω θα δω θα μπω θα βγω θα βρω θα πιω
θα πεις θα δεις θα μπεις θα βγεις θα βρεις θα πιεις
θα πει θα δει θα μπει θα βγει θα βρει θα πιει
θα πούμε θα δούμε θα μπούμε θα βγούμε θα βρούμε θα πιούμε
θα πείτε θα δείτε θα μπείτε θα βγείτε θα βρείτε θα πιείτε
θα πουν θα δουν θα μπουν θα βγουν θα βρουν θα πιούν

ανεβαίνω - поднимаюсь,    κατεβαίνω - спускаюсь,     μαθαίνω - учу,         τρώω - ем 

ανεβαίνω  κατεβαίνω μαθαίνω τρώω
θα ανεβώ θα κατεβώ θα μάθω θα φάω
θα ανεβείς θα κατεβείς θα μάθεις θα φας
θα ανεβεί θα κατεβεί θα μάθει θα φάει
θα ανεβούμε θα κατεβούμε θα μάθουμε θα φάμε
θα ανεβείτε θα κατεβείτε θα μάθετε θα φάτε
θα ανεβούν θα κατεβούν θα μάθουν θα φάνε

  παίρνω - беру          παραγγείλω - заказываю

παίρνω παραγγείλω
θα πάρω θα παραγγείλω
θα πάρεις θα παραγγείλεις
θα πάρει θα παραγγείλει
θα πάρουμε θα παραγγείλουμε
θα πάρετε θα παραγγείλετε
θα πάρουν θα παραγγείλουν


3. Συντελεσμένος μέλλοντας

Συντελεσμένος μέλλοντας - Будущее совершенное время  выражает действие, обозначенное глаголом, которое будет закончено в будущем прежде, чем произойдет что-то другое, или к определенному моменту:

Όταν βραδιάσει, θα έχω τελειώσει τις δουλειές μου. - Когда наступит вечер, я закончу все свои дела.
Στις πέντε το πρωί  θα έχω φύγει. - В пять утра я уеду.

Συντελεσμένος μέλλοντας образуется при помощи вспомогательног глагола έχω с частицей θα и απαρέμφατο смыслового глагола.

Глаголы в спрягаются следующим образом, например:

Ед. число
1-е.л. θα έχω διαβάσει θα έχω δώσει θα έχω αγοράσει
2-е.л. θα έχεις διαβάσει θα έχεις δώσει θα έχεις αγοράσει
3-е.л. θα έχει διαβάσει θα έχει δώσει θα έχει αγοράσει
Мн. число
1-е.л. θα έχουμε διαβάσει θα έχουμε δώσει θα έχουμε αγοράσει
2-е.л. θα έχετε διαβάσει θα έχετε δώσει θα έχετε ;αγοράσει
3-е.л. θα έχουν διαβάσει θα έχουν δώσει θα έχουν αγοράσει

 

Μετοχή

Причастие (η μετοχή) также имеет две формы. Одна из них, активная форма, образуется от основы глагола действительного залога настоящего несовершенного времени:
δένοντας (завязывая), τιμώντας (ценя, чтя).
Эта форма несклоняема и неспрягаема. В русской грамматике эта форма называется деепричастием.

Вторая, пассивная форма, образуется от основы глагола страдательного
залога настоящего совершенного времени:
δεμένος (завязанный), τιμωμένος (оцененный, почтенный) и склоняется как прилагательное с окончаниями -ος, -η, -ο.

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка