Библейские тексты на русском и греческом языках

Ветхий завет - Παλαιά Διαθήκη

Бытие  - Γένεσις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 8  Глава 8

Ο Κατακλυσμός τελειώνει

1. ΚΑΙ ο Θεός θυμήθηκε τον Νώε, και όλα τα ζώα, και όλα τα κτήνη, που ήσαν μαζί του μέσα στην κιβωτό και ο Θεός έστειλε άνεμο επάνω στη γη, και στάθηκαν τα νερά.

И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились.

2. Και κλείστηκαν οι πηγές τής αβύσσου, και οι καταρράκτες τού ουρανού και κρατήθηκε η ραγδαία βροχή από τους ουρανούς.

И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба.

3. Και αποσύρονταν τα νερά από τη γη συνεχώς και λιγόστευαν τα νερά ύστερα από τις 150 ημέρες.

Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней.

Η Κιβωτός κάθεται επάνω στα βουνά Αραράτ

4. Και η κιβωτός κάθησε τη 17η ημέρα τού έβδομου μήνα επάνω στα βουνά Αραράτ.

И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских.

5. Και τα νερά λιγόστευαν συνεχώς μέχρι τον δέκατο μήνα την πρώτη ημέρα τού δέκατου μήνα φάνηκαν οι κορυφές των βουνών.

Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор.

6. Και μετά 40 ημέρες ο Νώε άνοιξε τη θυρίδα τής κιβωτού, που είχε κάνει

По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега

7. και έστειλε τον κόρακα, ο οποίος βγαίνοντας πήγαινε κι ερχόταν, μέχρις ότου ξεράθηκαν τα νερά από τη γη.

и выпустил ворона, (чтобы видеть, убыла ли вода с земли,) который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды.

8. Και έστειλε το περιστέρι έπειτα απ' αυτόν, για να δει αν σταμάτησαν τα νερά από το πρόσωπο της γης

Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли,

9. και το περιστέρι μη βρίσκοντας ανάπαυση στα πόδια του, ξαναγύρισε σ' αυτόν στην κιβωτό, επειδή τα νερά ήσαν επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Κι απλώνοντας το χέρι του, το έπιασε και το έφερε μέσα στην κιβωτό κοντά του.

но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.

10. Και περίμενε ακόμα άλλες επτά ημέρες, και έστειλε ξανά το περιστέρι από την κιβωτό

И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега.

11. και το περιστέρι ξαναγύρισε σ' αυτόν προς το δειλινό, και να, στο στόμα του υπήρχε ένα φύλλο ελιάς, αποκομμένο και ο Νώε γνώρισε ότι τα νερά σταμάτησαν από τη γη.

Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.

12. Και περίμενε ακόμα άλλες επτά ημέρες, και έστειλε το περιστέρι και δεν ξαναγύρισε πλέον σ' αυτόν.

Он помедлил еще семь дней других и (опять) выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему.

13. Και στον 601ο χρόνο τού Νώε, την πρώτη ημέρα τού πρώτου μήνα, εξέλιπαν τα νερά από τη γη και ο Νώε σήκωσε τη στέγη τής κιβωτού, και είδε, και να, εξέλιπε το νερό από το πρόσωπο της γης.

Шестьсот первого года (жизни Ноевой) к первому (дню) первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли.

14. Και την 27η ημέρα του δεύτερου μήνα η γη στέγνωσε.

И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла.

Η έξοδος από την Κιβωτό

15. Και ο Θεός μίλησε στον Νώε, λέγοντας:

И сказал (Господь) Бог Ною:

16. Βγες έξω από την κιβωτό, εσύ, και η γυναίκα σου, και οι γιοι σου, και οι γυναίκες των γιων σου μαζί σου

выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою;

17. όλα τα ζώα που είναι μαζί σου, από κάθε σάρκα, και τα πουλιά και τα κτήνη, και κάθε ερπετό που σέρνεται επάνω στη γη, να τα βγάλεις έξω μαζί σου, και ας πολλαπλασιαστούν επάνω στη γη, και ας αυξηθούν, και ας πληθύνουν επάνω στη γη.

выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.

18. Και βγήκε έξω ο Νώε, και οι γιοι του, και η γυναίκα του, και οι γυναίκες των γιων του μαζί του

И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним;

19. όλα τα ζώα, όλα τα ερπετά, και όλα τα πουλιά, κάθε τι που κινείται επάνω στη γη, σύμφωνα με τα είδη τους, βγήκαν έξω από την κιβωτό.

все звери, и (весь скот, и) все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега.

Θυσία ευχαριστίας του Νώε

20. Και ο Νώε έκτισε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και πήρε από κάθε καθαρό κτήνος, και από κάθε καθαρό πουλί, και πρόσφερε ολοκαυτώματα επάνω στο θυσιαστήριο.

И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике.

21. Και ο Κύριος οσφράνθηκε οσμή ευωδίας και ο Κύριος είπε στην καρδιά του: Δεν θα καταραστώ στο εξής τη γη εξαιτίας του ανθρώπου επειδή, ο λογισμός της καρδιάς τού ανθρώπου είναι κακός από τη νηπιότητά του ούτε θα πατάξω στο εξής όλα όσα ζουν, καθώς έκανα

И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь (Бог) в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал:

22. όσον καιρό η γη μένει, σπορά και θερισμός, και ψύχος και καύμα, και καλοκαίρι και χειμώνας, και ημέρα και νύχτα, δεν θα παύσουν να υπάρχουν.

впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.

 

 

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка