Библейские тексты на русском и греческом языках

Ветхий завет - Παλαιά Διαθήκη

Бытие  - Γένεσις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2   Глава 2

Η ημέρα τής ανάπαυσης

1. Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη, και ολόκληρη η στρατιά τους.

Так совершены небо и земля и все воинство их.

2. Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε.

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.

3. Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα, και την αγίασε επειδή, σ' αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, που έκτισε και έκανε ο Θεός.

И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.

Οι λεπτομέρειες της δημιουργίας τού ανθρώπου

4. ΑΥΤΗ είναι η γένεση του ουρανού και της γης, όταν αυτά κτίστηκαν, κατά την ημέρα που Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό,

Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо,

5. και όλα τα φυτά τού χωραφιού, πριν γίνουν επάνω στη γη, και κάθε χορτάρι τού χωραφιού, πριν βλαστήσει επειδή, ο Κύριος ο Θεός δεν είχε βρέξει επάνω στη γη, και άνθρωπος δεν υπήρχε για να εργάζεται τη γη

и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,

6. και ανέβαινε ατμός από τη γη, και πότιζε ολόκληρο το πρόσωπο της γης.

но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.

7. Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα τής γης και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

Ο άνθρωπος στον παράδεισο της Εδέμ

8. Και ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν παράδεισο στην Εδέμ προς τα Ανατολικά, και έβαλε εκεί τον άνθρωπο, που έπλασε.

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

9. Και ο Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστήσει από τη γη κάθε δέντρο ωραίο στην όραση, και καλό στη γεύση και το δέντρο τής ζωής στο μέσον του παραδείσου, και το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού.

И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

10. Και έβγαινε ένας ποταμός από την Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο, και από εκεί διαχωριζόταν σε τέσσερις κλάδους.

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.

11. Το όνομα του ενός είναι Φισών αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Αβιλά όπου βρίσκεται το χρυσάφι,

Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;

12. και το χρυσάφι εκείνης της γης είναι καλό εκεί βρίσκεται το βδέλλιο, και η πέτρα ονυχίτης.

и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.

13. Και το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιών αυτός είναι που περικυκλώνει ολόκληρη τη γη Χους.

Имя второй реки Гихон (Геон): она обтекает всю землю Куш.

14. Και το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης αυτός είναι που ρέει προς τα Ανατολικά τής Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός, αυτός είναι ο Ευφράτης.

Имя третьей реки Хиддекель (Тигр): она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат.

15. Και ο Κύριος ο Θεός πήρε τον άνθρωπο, και τον έβαλε στον παράδεισο της Εδέμ για να τον εργάζεται, και να τον φυλάττει.

И взял Господь Бог человека, (которого создал,) и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

Η απαγόρευση του Θεού

16. Και ο Κύριος ο Θεός έδωσε προσταγή στον Αδάμ, λέγοντας: Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα,

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,

17. από το δέντρο τής γνώσης τού καλού και του κακού, όμως, δεν θα φας απ' αυτό επειδή, την ίδια ημέρα που θα φας απ' αυτό, θα πεθάνεις οπωσδήποτε.

а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

Η μοναξιά δεν είναι στα σχέδια του Θεού

18. Και ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος θα κάνω σ' αυτόν βοηθόν όμοιον μ' αυτόν.

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.

Η ονομασία των ζώων και των πουλιών από τονΑδάμ

19. Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη όλα τα ζώα τού αγρού, και όλα τα πουλιά τού ουρανού, και τα έφερε προς τον Αδάμ, για να δει πώς θα τα ονομάσει και ό,τι όνομα θα έδινε ο Αδάμ σε κάθε έμψυχο, αυτό και να είναι το όνομά του.

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел (их) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

20. Και ο Αδάμ έδωσε ονόματα σε όλα τα κτήνη, και σε όλα τα πουλιά τού ουρανού και σε όλα τα ζώα τού χωραφιού στον Αδάμ, όμως, δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος μ' αυτόν.

И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

Η δημιουργία τής γυναίκας

21. Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ, και κοιμήθηκε και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της.

И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.

22. Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά, που πήρε από τον Αδάμ, σε γυναίκα, και την έφερε στον Αδάμ.

И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.

23. Και ο Αδάμ είπε: Τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου, και σάρκα από τη σάρκα μου αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε από τον άνδρα.

И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа (своего).

24. Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα.

Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть.

25. Και ήσαν και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυναίκα του, και δεν ντρέπονταν.

И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.

 

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка