Из Пасхального канона
преподобного Иоанна Дамаскина

на русском и греческом языках

Στιχηρά του Πάσχα - Стихире Пасхе

 

Греческий Византийский хор под руководством Ликурга Ангелопулоса 

Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί Αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου Αυτού οι μισούντες Αυτόν.

Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται·
Πάσχα καινόν, άγιον, Πάσχα μυστικόν·
Πάσχα πανσεβάσμιον· Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής.
Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών,
Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν.
Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς. 

Ως εκλείπει καπνός εκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός.

Δεύτε από θέας Γυναίκες ευαγγελίστριαι,
και τη Σιών είπατε Δέχου παρημών χαράς
Ευαγγέλια,της Αναστάσεως Χριστού
τέρπου,χόρευε,και αγάλλου Ιερουσαλήμ,
τον Βασιλέα Χριστόν,θεασάμένη εκ του
μνήματος,ως νυμφίον προερχόμενον.

Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν.

Αι Μυροφόροι γυναίκες, όρθρου βαθέος,
επιστάσαι προς το μνήμα του Ζωοδότου
εύρον Άγγελον, επί τον λιθον καθήμενον,και
αυτός προσφθεγξάμενος,αυταίς ούτως έλεγε
Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών;
Τι θρηνείτε,τον άφθαρτον ως εν φθορά;
απελθούσαι κηρύξατε,τοις Aυτού Μαθηταίς.

Αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο Κύριος,
αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή.

Πάσχα το τερπνόν· Πάσχα Κυρίου,Πάσχα.
Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε Πάσχα,
εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα ω Πάσχα
λύτρον λύπης και γαρ εκ τάφου σήμερον,
ώσπερ εκ παστού,εκλάμψας Χριστός,
τα γύναια χαράς έπλησε λέγων Κηρύξατε Αποστόλοις.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν

Αναστάσεως ημέρα,και λαμπρυνθώμεν τη
πανηγύρει, και αλλήλους περιπτυξώμεθα.
Είπωμεν αδελφοί,και τοις μισούσιν ημάς
Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει,και
ούτω βοήσωμεν Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις
μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,
и да бежат от лица Его
ненавидящии Его.

Пасха священная нам днесь показася:
Пасха нова святая, Пасха таинственная,
Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель,
Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных,
Пасха двери райския нам отверзающая,
Пасха всех освящающая верных.

Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица
огня.

Приидите от видения жены благовестницы,
и Сиону рцыте: приими от нас радости
благовещения воскресения Христова;
красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме,
Царя Христа узрев
из гроба яко жениха, происходяща.

Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.

Мироносицы жены, утру глубоку,
представша гробу Живодавца,
обретоша ангела, на камени седяща, и
той провещав им сице глаголаше:
что ищете Живаго с мертвыми?
Что плачете Нетленнаго во тли?
Шедше проповедите учеником Его.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха!
Пасха всечестная нам возсия! Пасха!
Радостию друг друга обымем. О Пасха!
Избавление скорби, ибо из гроба днесь
яко от чертога возсияв Христос,
жены радости исполни глаголя:
проповедите апостолом.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Воскресения день, и просветимся
торжеством, и друг друга обымем.
Рцем, братие, и ненавидящим нас,
простим вся воскресением,
и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав.

 

Μεγάλυνον ψυχή μου... Φωτίζου, φωτίζου... 

 

Ψάλλει ο π. Γεώργιος Στάμος,
Πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. 

Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εθελουσίως παθόντα και ταφέντα και εξαναστάντα τριήμερον εκ τάφου.

Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ. ἡ γάρ δόξα Κυρίου, ἐπί σε ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, και ἀγάλλου Σιών σύ δε ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

Χριστός το καινόν πάσχα, το ζωόθυτον θύμα, αμνός Θεού ο αίρων την αμαρτίαν κόσμου.

Ω θείας! Ω φίλης! Ω γλυκυτάτης σου φωνής! Μεθ' ημών αψευδώς γαρ επηγγείλω έσεσθαι, μέχρι τερμάτων αιώνος, Χριστέ, ην οι πιστοί άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες, αγαλλόμεθα.

Μεγάλυνον, ψυχή μου, τής τρισυποστάτου καί αδιαιρέτου θεότητος τό κράτος.

Ω Πάσχα το μέγα και ιερώτατον Χριστέ
ω Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμις δίδου ημίν εκτυπώτερον, σου μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου.

Величит душа моя волею страдавша, и погребенна,
и воскресшаго тридневно от гроба.

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего. 

Христос — новая Пасха, жертва живая, Агнец Божий, вземляй грехи миpa.

О Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти до скончания века, Христе: Егоже, вернии, утверждение надежди имуще, радуемся.

Величай, душе моя, Триипостаснаго и Нераздельнаго Божества державу.

О Пасха велия и священнейшая, Христе!
О мудросте и Слове Божий, и сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем
дни Царствия Твоего.

 

 

 

Таблицы
спряжения
неправильных
глаголов
греческого языка