Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы большой христианский праздник,
который отмечается отмечается 28 августа в России и 15 августа в Греции.
В Греции это самый любимый праздник после пасхи,
его даже называют летней пасхой "το Πάσχα του καλοκαιριού"

Η κοίμηση της Θεοτόκου - Успение Богородицы

Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου. Όταν ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου (η παράδοση λέει ότι ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ) της το έκανε γνωστό τρεις μέρες πριν.
Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε, λοιπόν, και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριος Ιησούς.

Τότε ακολούθησε θαύμα παράδοξο.
Όταν ανέβηκε εκεί η Θεοτόκος, έκλιναν την κορυφή τους τα δέντρα, σαν να ήταν έμψυχα και λογικά, και την προσκύνησαν και έτσι έδειξαν το σεβασμό τους και τίμησαν την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου.

Έπειτα, γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμηση της.
Άναψε φώτα πολλά, ευχαρίστησε τον Θεό και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Στη συνέχεια, ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της.
Φανερώνει και στις άλλες γυναίκες τα λόγια που της είπε ο Άγγελος για της εις τους ουρανούς μετάστασή της και σαν απόδειξη των λόγων της, δείχνει το χαροποιό και νικητικό σημείο, που της έδωσε ο Άγγελος, ένα κλαδί φοίνικα.
Οι καλεσμένες γυναίκες, μόλις άκουσαν αυτό το λυπηρό μήνυμα, άρχισαν τους θρήνους και έπειτα παρακαλούσαν την Παναγία να μη τις αφήσει ορφανές. Και η Θεοτόκος τις βεβαίωσε ότι, αφού μετασταθεί στους ουρανούς, θα φυλάει όχι μόνον αυτές αλλά και όλο τον κόσμο. Με τέτοια παρηγορητικά λόγια σταμάτησε την υπερβολική λύπη τους.

Όπως είναι γνωστό - как известно
επάνω από το Σταυρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός -  на кресте Господь наш Иисус Христос
έδωσε εντολή - дал поручение (миссию)
και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του - и Иоанн Евангелист принял Пресвятую мать в своем доме
όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο - где проживал со своим братом Иаковом
και τη μητέρα του Σαλώμη -  и матерью Саломеей
συγγενή της Θεοτόκου -  родственницей Божьей Матери

Όταν ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της  - когда пришел ее час закончить земную жизнь
άγγελος Κυρίου - ангел Господень
η παράδοση λέει ότι ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ - предание говорит, что это был Архангел Гавриил
της το έκανε γνωστό τρεις μέρες πριν - для нее это стало известно за три дня

Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη  - радость Божьей матери была большая
διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων - потому, что встретит единственного сына и Бога всех людей

Πήγε, λοιπόν, και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαιών -  пошла она, и молилась в оливковой роще
όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριος Ιησούς  - где обычно молился Господь Иисус
Τότε ακολούθησε θαύμα παράδοξο - тогда последовало удивительное чудо

Όταν ανέβηκε εκεί η Θεοτόκος – когда поднялась туда Божья Матерь
έκλιναν την κορυφή τους τα δέντρα - наклонили верхушки деревья
σαν να ήταν έμψυχα και λογικά, και την προσκύνησαν – как будто живые и разумные, и ей кланялись
και έτσι έδειξαν το σεβασμό τους και τίμησαν την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου - и так показывали свое уважение и почитали Госпожу и Владычицу мира

Έπειτα, γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη  - потом вернулась в дом Иоанна
όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμηση της  - где известила о предстоящем успении ее

Άναψε φώτα πολλά -  зажгла много огня
ευχαρίστησε τον Θεό - благодарила Бога
και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. и пригласила родственниц и соседок

Στη συνέχεια, ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα - потом приготовила все необходимое
για τον ενταφιασμό της  -  для своих похорон

Φανερώνει και στις άλλες γυναίκες - раскрыла и другим женщинам
τα λόγια που της είπε ο Άγγελος - слова, которые ей сказал Ангел
για της εις τους ουρανούς μετάστασή της  - о ее небесном перевоплощении
και σαν απόδειξη των λόγων της  - и, как в доказательство ее слов
δείχνει το χαροποιό και νικητικό σημείο - показала приятный и победный знак
που της έδωσε ο Άγγελος, ένα κλαδί φοίνικα  - который ей дал Ангел, ветвь финикового дерева

Οι καλεσμένες γυναίκες – приглашенные женщины
μόλις άκουσαν αυτό το λυπηρό μήνυμα -  только услышали это печальное известие
άρχισαν τους θρήνους  - начали плач
και έπειτα παρακαλούσαν την Παναγία  - а потом попросили Пресвятую
να μη τις αφήσει ορφανές  -  чтобы она их не оставила сиротами

Και η Θεοτόκος τις βεβαίωσε ότι -  Богоматерь их заверила
αφού μετασταθεί στους ουρανούς  - когда переместится на небеса
θα φυλάει όχι μόνον αυτές  - будет охранять не только их
αλλά και όλο τον κόσμο – но и весь мир

Με τέτοια παρηγορητικά λόγια - такими утешительными словами
σταμάτησε την υπερβολική λύπη τους – остановила их чрезмерную печаль

Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ήμερα από την εμφάνιση του αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση της. Mαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και ο Διονύσιος Aρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος, και οι λοιποί θεόσοφοι Ιεράρχες.

Η παράδοση αναφέρει - писание гласит
ότι την τρίτη ήμερα από την εμφάνιση του αγγέλου - что в третий день от появления ангела
λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος - немного раньше успения  Богородицы
οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα  -  Апостолы не были все в Иерусалиме
αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο -  а в далеких местах, где проповедовали Евангелие
Τότε, ξαφνικά νεφέλη τους - тогда внезапно туча
τους  άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι - их схватила и их перенесла всех к кровати
όπου ήταν ξαπλωμένη - где лежала
η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση της  -  Богородица и ждала смерти
Mαζί δε με τους Αποστόλους ήλθε και ο Διονύσιος Aρεοπαγίτης  - вместе с Апостолами пришел и Дионис Ареопагис
ο Άγιος Ιερόθεος ο διδάσκαλος του Διονυσίου - святой Иерофей, учитель Дионисия
ο Απόστολος Τιμόθεος  -  Апостол Тимофей
και οι λοιποί θεόσοφοι Ιεράρχες  -  и другие теософы Иерархии

Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία γήινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλλει επιτάφια εγκώμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέββατό της και προχωρούνε προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το πανάγιο σκήνος της. Όμως οι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας απ αυτούς μάλιστα, ο Ιεφονίας έπιασε το νεκροκρέββατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθύς του κόβονται, από αόρατο σπαθί, τα βέβηλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου συγχώρα με» φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον ιουδαϊκό όχλο που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στη νεκρική πομπή, τυφλώνονται. Όσοι απ αυτούς πίστεψαν στο Χριστό και την μητέρα Του, θα βρούν το φώς τους, όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφονίας, παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φοίνικα που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια.

Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία γήινη πνοή της - когда Пресвятая испустила последний земной вдох
ο Πέτρος πρώτος της ψάλλει επιτάφια εγκώμια - Петр первый ей прочел хвалебную эпитафию
και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατο της  - и остальные Апостолы подняли смертное ложе
και προχωρούνε προς το μνήμα - и двинулись к гробнице
για να ενταφιάσουν το πανάγιο σκήνος της -  чтобы похоронить пресвятые ее останки
Όμως οι Ιουδαίοι - однако иудеи
δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή - не уважали совсем этот священный
για κάθε άνθρωπο στιγμή  -  для каждого человека момент
Ένας απ αυτούς μάλιστα, ο Ιεφονίας - один из них, а именно, Афоний
έπιασε το νεκροκρέββατο της Παναγίας  - схватил смертное ложе Пресвятой
με σκοπό να το ανατρέψει - так, чтобы его перевернуть
Παρευθύς του κόβονται - сейчас же ему отрезало
από αόρατο σπαθί - невидимым мечом
τα βέβηλα χέρια του - его нечестивые руки
«Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου συγχώρα με»  - Матерь Господа и Бога прости меня!
φωνάζει – закричал он
Και αμέσως επανασυγκολούνται - тут же приклеились на место
τα κομμένα μέλη του σώματός του - отрезанные части его тела
Άλλοι από τον ιουδαϊκό όχλο - другие из иудейской толпы
που ακολουθούσε οργισμένος  - которая сопровождала гневно
και με σκοπό να επιτεθεί στη νεκρική πομπή - и пытались нападать на похоронную процессию
τυφλώνονται - ослепли
Όσοι απ αυτούς πίστεψαν στο Χριστό και την μητέρα Του -те из них, кто поверили в Христа и Матерь его
θα βρουν το φώς τους - прозреют
όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφονίας -  когда, исцеленный уже Афоний,
παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φοίνικα  - возьмет из рук Петра финиковую ветвь
που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία - которую дал Гавриил Богородице
και τους ακουμπάει στα μάτια  - и прикоснется ею к их глазам

 

Όμως και πάλι κατά θεία ευδοκία, «είς εκ των δώδεκα», ο Θωμάς, απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο, μόλις την τρίτη ημέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεσθημανή.

Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και να του δίνει, ως ιερό ενθύμιό της, την αγία ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολυτιμότατος στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Όμως και πάλι κατά θεία ευδοκία – однако, и опять с божьей помощью
«είς εκ των δώδεκα» - один из двенадцати
ο Θωμάς, απουσιάζει από τα γενόμενα -  Фома отсутствовал при случившемся
Αρπάζεται από σύννεφο - захваченный облаком
μόλις την τρίτη ημέρα από την κοίμησή της - только на третий день после успениия ее
και μεταφέρεται στη Γεσθημανή  - перенесся в Гефсиманию

Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς  - там он видит Пресвятую поднимающуюся в небеса
και να του δίνει -  и она ему дает
ως ιερό ενθύμιό της -  как священную память
την αγία ζώνη της -  ее святой пояс
η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολυτιμότατος  - который сегодня хранится как самое драгоценное сокровище
στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους. в Ватопедском монастыре на Афоне

 

Συναντά, λοιπόν, ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας, και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να την δεί και να την αποχαιρετήσει κι αυτός.

Και ώ του παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου. Στόν τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό το νεκρό σώμα της.

Η Παναγία μετέστη σωματικώς στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς.

Έτσι θα τη δούνε, μετά από λίγες ημέρες, όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει: «Χαίρετε, ότι μεθ ημών ειμί πάσας τας ημέρας», κι εκείνοι θα αναφωνούν:
«Παναγία Θεοτόκε, βοήθει ημίν»

 

Συναντά, λοιπόν -  итак, встретил
ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους  -  Фома остальных  Апостолов
οι οποίοι επί τρεις ημέρες  - которые в течении трех дней
δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας  -  не уходили от гроба Богородицы
και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της,  - и их горячо попросил открыть гроб
να την δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός - чтобы увидеть и попрощаться с ней
Και ώ του παραδόξου θαύματος  - и, о, удивительно чудо
όταν άνοιξαν τον τάφο διαπίστωσαν - когда открыли гроб констатировали
ότι αυτός ήταν άδειος  - что он пустой
από το πανάχραντο σώμα της Θεοτόκου  -  от пречистого тела Богородицы
Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι  - в гробу остались только простынь
με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό - которой завертывали при погребении
το νεκρό σώμα της  -  ее мертвое тело
Η Παναγία μετέστη σωματικώς στους ουρανούς – Богородица вознеслась телесно на небеса
Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου - не просто воскресла из мертвых
όπως ο Κύριος - как Господь
αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς  - но вознеслась  одновременно всем телом на небеса
όπως την είδε ο Θωμάς  - как ее видел Фома
Έτσι θα τη δούνε  - так ее увидели
μετά από λίγες ημέρες  - после нескольких дней
όλοι οι μαθητές  - все ученики
να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει  - она их приветствовала и уверила
«Χαίρετε, ότι μεθ ημών ειμί πάσας τας ημέρας» - Радуйтесь, потому, что я с вами во все дни
κι εκείνοι θα αναφωνούν - и они воскликнули
«Παναγία Θεοτόκε, βοήθει ημίν»  - Пресвятая Богородица помоги нам.

 

Приведенный ниже текст начинается с 13.10 минуты ролика

Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο σπίτι του, όπου διέμεινε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου.
Όταν δεν ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, άγγελος Κυρίου της το έκανε γνωστό τρεις μέρες πιο πριν ότι πρόκειται να γίνει η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό.
Πήγε τότε ο Άγγελος και της είπε: «Αυτά λέγει ο Υιός σου: είναι καιρός να παραλάβω τη μητέρα Μου κοντά Μου. Γι’ αυτό να μην ταραχθείς, αλλά δέξου το μήνυμα με ευφροσύνη, επειδή μεταβαίνεις σε ζωή αθάνατη».

Μόλις το άκουσε η Θεοτόκος, χάρηκε πολύ και από τον πολύ πόθο της να μεταβεί στον μονογενή Υιό της, ανέβηκε με βιασύνη και προθυμία στο Όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί, διότι είχε αυτή τη συνήθεια, να ανεβαίνει συχνά σ' αυτό το όρος. Τότε ακολούθησε θαύμα παράδοξο. Όταν ανέβηκε εκεί η Θεοτόκος, έκλιναν την κορυφή τους τα δέντρα, σαν να ήταν έμψυχα και λογικά, και την προσκύνησαν και έτσι έδειξαν το σεβασμό τους και τίμησαν την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου.

Αφού προσευχήθηκε αρκετά η Πανάχραντη, επέστρεψε στην οικία της. Άναψε φώτα πολλά, ευχαρίστησε τον Θεό και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Στη συνέχεια, ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Φανερώνει και στις άλλες γυναίκες τα λόγια που της είπε ο Άγγελος για της εις τους ουρανούς μετάστασή της και σαν απόδειξη των λόγων της, δείχνει το χαροποιό και νικητικό σημείο, που της έδωσε ο Άγγελος, ένα κλαδί φοίνικα.

Οι καλεσμένες γυναίκες, μόλις άκουσαν αυτό το λυπηρό μήνυμα, άρχισαν τους θρήνους και έπειτα παρακαλούσαν την Παναγία να μη τις αφήσει ορφανές. Και η Θεοτόκος τις βεβαίωσε ότι, αφού μετασταθεί στους ουρανούς, θα φυλάει όχι μόνον αυτές αλλά και όλο τον κόσμο. Με τέτοια παρηγορητικά λόγια στάματησε την υπερβολική λύπη τους.

Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ημέρα από την εμφάνιση του αγγέλου, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμησή της.

Μαζί με τους Αποστόλους ήρθε και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Απόστολος Τιμόθεος και οι λοιποί θεόσοφοι ιεράρχες. Όλοι αυτοί, μόλις έμαθαν την αιτία για την οποία συνάχθηκαν αιφνιδίως και παραδόξως, έλεγαν στην Θεοτόκο: «όσο σε βλέπαμε, Δέσποινα, να ζεις και να μένεις στον κόσμο, παρηγορούμεθα σαν να βλέπαμε τον Υιόν σου. Επειδή όμως τώρα με τη βουλή του Υιού σου και Θεού μεταβαίνεις στα ουράνια, γι' αυτό καθώς βλέπεις θρηνούμε και δακρύζουμε, αν και από την άλλη χαιρόμαστε για όσα θαυμαστά σου έγιναν». Τότε η Θεοτόκος τους αποκρίθηκε: «Μαθητές του Υιού μου και Θεού, μην κάνετε πένθος και λύπη τη χαρά μου».

Όταν ειπώθηκαν αυτά τα λόγια φτάνει και ο Απόστολος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Θεομήτορος, την προσκύνησε και την εγκωμίασε με πολλά ουράνια εγκώμια: «Χαίρε, ω Μήτερ της ζωής, διότι αν και δεν έζησα σωματικώς κοντά στον Υιό σου, βλέποντας όμως εσένα, νόμιζα ότι έβλεπα Εκείνον».

Μετά αποχαιρετά όλους, ξαπλώνει πάνω στο νεκροκρέββατο, σταύρωσε τα χέρια της, προσφέρει δεήσεις και ικεσίες στον Υιό της για τη σύσταση και την ειρήνη όλου του κόσμου, γεμίζει τους Αποστόλους και ιεράρχες από την ευλογία του Υιού της που δίνεται απ' αυτήν στους ανθρώπους, και έτσι αφήνει στα χέρια του Υιού της και Θεού την ολόφωτη και παναγία ψυχή της.

Τότε ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος άρχισε να λέει στην Θεοτόκο επιτάφια εγκώμια, ενώ οι άλλοι Απόστολοι σήκωσαν το νεκροκρέβατο. Άλλοι προπορεύονταν βαστάζοντας λαμπάδες και ψάλλοντας ύμνους και άλλοι ακολουθούσαν ως το τάφο το σώμα της Θεομήτορος. Ακούγονταν και Άγγελοι από τον ουρανό που έψαλλαν και γέμιζαν τον αέρα οι μελωδίες τους.

Όλα αυτά μην υποφέροντας να βλέπουν και να ακούν οι άρχοντες των Ιουδαίων, παρεκίνησαν κάποιους από το λαό και τους έπεισαν να παρεμποδίσουν την πομπή. Όμως η θεία δίκη πρόφτασε και παίδεψε τους τολμήσαντας με το να τους τυφλώσει.

Έπειτα οι έφτασαν οι Απόστολοι στη Γεσθημανή, ενταφίασαν το πάναγνο σώμα της Θεοτόκου και περίμεναν εκεί τρεις μέρες ακούγοντας ακαταπαύστως σε όλο αυτό το διάστημα τους ύμνους και τις μελωδίες των αγίων Αγγέλων.

Μετά από τρεις ημέρες, άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Και βέβαια όλη η ανθρωπότητα, με ευγνωμοσύνη για τις πρεσβείες της στο Σωτήρα Χριστό, αναφωνεί: «Χαίρε, ω Μήτερ της ζωής».