Η ζωή της Θεοτόκου - Жизнь Богородицы

 

Η Γέννηση της Παναγίας - Рождение Богородицы

Γονείς της Θεοτόκου ήταν ο Ιωακείμ και η Άννα. Κατάγονταν και οι δυο τους από τη ρίζα και το γένος του Δαβίδ και ήταν άνθρωποι ευσεβείς και δίκαιοι. Όμως είχαν γεράσει χωρίς να 'χουν κάνει παιδί και αυτό τους έθλιβε την καρδιά. Γι' αυτό παρακαλούσαν για πολλά χρόνια το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδί, με την υπόσχεση ότι το παιδί που θα γεννηθεί, θα το αφιερώσουν σ' Αυτόν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ατεκνία την εποχή εκείνη ήταν ντροπή και κατάρα για ένα ανδρόγυνο και όλοι τους περιφρονούσαν μέσα στην κοινωνία. Ακόμα και οι ιερείς δεν δέχονταν τα δώρα που πρόσφεραν στο ναό του Θεού, λόγω της ατεκνίας τους.

Ο Θεός βράβεψε τις προσευχές και τη βαθιά τους ευσέβεια. Με τον αρχάγγελο Γαβριήλ τους προμήνυσε ότι η άγονος και στείρα Άννα θα γεννήσει παιδί άγιο. Και πράγματι τους χάρισε μια ευλογημένη κόρη, πού θα γινόταν αργότερα η μητέρα του Κυρίου μας. Ο Ιωακείμ και η Άννα αποδείχτηκαν αληθινοί ευεργέτες του ανθρώπινου γένους, γιατί συνεργάστηκαν και εκείνοι στη σωτηρία του κόσμου. Η γέννηση της Παναγίας ήταν το δώρο που τους χάρισε ο Θεός, ένα δώρο αντάξιο της αρετής τους.

Σύμφωνα με την Παράδοση, η Παναγία γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα οι πατέρες της αγιοταφικής αδελφότητας δείχνουν στους προσκυνητές τον τόπο γέννησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται κοντά στην προβατική κολυμβήθρα.Ονομάστηκε Μαριάμ (Μαρία εξελληνισμένο) που σημαίνει Κυρία, Ελπίδα.
Η Εκκλησία εορτάζει τη Γέννηση της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. 

γονείς, οι - родители 
Θεοτόκος - Богородица
κατάγομαι - происходить, быть родом из...;
ρίζα, η - корень;
γένος, το -род, происхождение;
ευσεβής, ής, ές  - благочестивый, набожный;
δίκαιος, η, о - правый, справедливый;
όμως - однако; но;
είχαν γεράσει χωρίς να 'χουν κάνει παιδί - состарились не имея детей
θλίβω - печалить, огорчать;
παρακαλώ - просить
χαρίζω - дарить, даровать
υπόσχεση η - обещание
το παιδί που θα γεννηθεί - ребенок, который родится
αφιερώνω приносить в дар; посвящать  (кому-чему-л.)

πρέπει να σημειωθεί - нужно обратить внимание
ατεκνία την εποχή εκείνη - бездетность в то время
ατεκνία η - бездетность
ντροπή η - стыд, позор
κατάρα η - проклятие; несчастье, беда
ανδρόγυνο τα - супружеская чета, пара
περιφρονώ - презирать
μέσα - внутри
κοινωνία η - общество
ακόμα - ещё
ιερέας ο - иерей, священник
δέχομαι δώρα - принимать подарки
προσφέρω -  предлагать (угощение), угощать;  жертвовать (какую-л. сумму)
λόγω της ατεκνίας τους - по причине их бездетности

βραβεύω - вознаграждать
προσευχή η - молитва
προμηνύω - предвещать, предзнаменовать
άγονος, η, о - бесплодный
στείρα, η - бесплодная женщина
θα γεννήσει παιδί - родит ребенка
άγιος, α, о - святой
και πράγματι - и, действительно
ευλογημένος, η, ο - благословенный, благодатный
κόρη, η - дочь
πού θα γινόταν - которая стала
αργότερα - впоследствии; после
αποδείχνω - показывать;  доказывать
αποδείχνομαι - быть доказанным;  оказываться
αληθινός, ή, ό - истинный,  настоящий, подлинный  
ευεργέτημα το -  доброе дело, благодеяние
συνεργάζομαι - сотрудничать
εκείνος, η, ο, - тот;  он
σωτηρία η - спасение
η γέννηση της Παναγίας - рождение Богородицы
αντάξιος, α, о - достойный; равноценный
αρετή η -  добродетель; нравственная чистота
εορτάζω -  праздновать,
συλλήψεως η - зд. зачатие

Αγιοταφική Αδελφότητα - Братство Святого Гроба 
δείχνω -  показывать
προσκυνητής ο - паломник
προβατική κολυμβήθρα, η - "овечья купель"
εξελληνίζω - переводить на греческий (язык)
σημαίνω - значить, означать
ελπίδα, η -  надежда

 

Η είσοδος της Θεοτόκου στο Ναό - Введение Богородицы в храм 

 

Όταν η Μαρία έφθασε τον τρίτο χρόνο της ηλικίας της, την έφεραν οι γονείς της σύμφωνα με την υπόσχεσή τους στο Ναό για να μείνει εκεί ώσπου να μεγαλώσει, και την παρέδωσαν στους ιερείς. Σύμφωνα με το έθιμο, τη συνόδευσαν λαμπαδοφορούσες παρθένες των Εβραίων.
Αφού την παρέλαβε ο ιερέας και προφήτης Ζαχαρίας, πατέρας του Ιωάννου Προδρόμου, κινούμενος από τη θεία βουλή, την οδήγησε στο εσωτερικό και αγιώτερο μέρος του Ναού, στα άγια των Αγίων, επειδή γνώριζε έπειτα από αποκάλυψη του Θεού το μελλοντικό ρόλο της Αγίας κόρης στην ενανθρώπιση του Κυρίου.  

Εκεί έζησε δώδεκα χρόνια και αξιωνόταν καθημερινά θείες φανερώσεις, ενώ ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της έφερνε συνεχώς ουράνια τροφή. 

Μέσα στο ναό έγινε ή προετοιμασία της Παναγίας για τη μεγάλη αποστολή της. Έτσι, ζώντας μέσα στο χώρο της αγιότητας, ετοιμαζόταν ο «έμψυχος ναός εις κατοίκησιν του Κυρίου». Σ' εποχή πού το κακό μεσουρανούσε, εκείνη διατηρήθηκε απόλυτα καθαρή. Με τη χάρη του Θεού, την προσευχή, την ανάγνωση της Γραφής και την καλλιέργεια των αρετών, έγινε ό τύπος του αληθινού ανθρώπου, σ' όλη του την ομορφιά, όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Έτσι ήρθαν στο φως όλα τα χαρίσματα του Θεού πού μετά την αμαρτία είχαν βουλιάξει στα βάθη του ανθρώπου. Εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος στην καλύτερη μορφή του η Θεοτόκος έγινε  ένας χώρος πανάγιος, κατάλληλος να δεχτεί το Θεό που θα 'ρχόταν να γίνει άνθρωπος για να σωθεί ό κόσμος.

Η Εκκλησία εορτάζει το γεγονός με την εορτή των Εισοδίων στις 21 Νοεμβρίου.

Όταν η Μαρία – когда Мария
έφθασε τον τρίτο χρόνο της ηλικίας της  - достигла возраста трех лет
την έφεραν οι γονείς της - ее привели родители
σύμφωνα με την υπόσχεσή τους στο Ναό - согласно их обещанию в Храм
για να μείνει εκεί ώσπου να μεγαλώσει – чтобы оставить там, пока не вырастет
και την παρέδωσαν στους ιερείς – и ее передали иереям
Σύμφωνα με το έθιμο - согласно обычаям
τη συνόδευσαν λαμπαδοφορούσες παρθένες των Εβραίων - ее сопровождали, держащие светильники, еврейские девственницы

Αφού την παρέλαβε ο ιερέας και προφήτης Ζαχαρίας - там ее принял иерей и пророк Захарий
πατέρας του Ιωάννου Προδρόμου - отец Иоанна Крестителя
κινούμενος από τη θεία βουλή  -  движимый божественной волей
την οδήγησε στο εσωτερικό και αγιώτερο μέρος του Ναού -  он ее провел вовнутрь и в святейшее место Храма
στα άγια των Αγίων - в святая святых
επειδή γνώριζε έπειτα από αποκάλυψη του Θεού - потому что знал так же  из откровений Бога
το μελλοντικό ρόλο της Αγίας κόρης  - будущую роль Святой дочери
στην ενανθρώπιση του Κυρίου -  в воплощении Господа

Εκεί έζησε δώδεκα χρόνια - там она жила двенадцать лет
και αξιωνόταν καθημερινά θείες φανερώσεις -  и удостоилась каждодневных божественных проявлений
ενώ ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της έφερνε συνεχώς ουράνια τροφή - поскольку архангел Гавриил приносил ей постоянно небесную пищу
Μέσα στο ναό - в храме
έγινε ή προετοιμασία της Παναγίας  - творилась подготовка Пресвятой
για τη μεγάλη αποστολή της -  для ее большой миссии

Έτσι, ζώντας μέσα στο χώρο της αγιότητας - так, живя в окружении святейших
ετοιμαζόταν ο «έμψυχος ναός εις κατοίκησιν του Κυρίου» -  готовила «одушевленный храм для жительства Господа»

Σ' εποχή πού το κακό μεσουρανούσε - во времена, когда зло находилось «в зените»
εκείνη διατηρήθηκε απόλυτα καθαρή - она сохранялась абсолютно чистой
Με τη χάρη του Θεού - с  божественной радостью
την προσευχή, την ανάγνωση της Γραφής -  молитвой, чтением Писаний
και την καλλιέργεια των αρετών - и взращиванием добродетели
έγινε ό τύπος του αληθινού ανθρώπου - стала образцом настоящего человека
σ' όλη του την ομορφιά - со всей его красотой
όπως τον έφτιαξε ο Θεός - как его сотворил Бог

Έτσι ήρθαν στο φως όλα τα χαρίσματα του Θεού - так пришли в свет все дарования Бога
πού μετά την αμαρτία είχαν βουλιάξει στα βάθη του ανθρώπου -  которые после греха были погружены в глубине человека

Εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος  - представляя человеческий род
στην καλύτερη μορφή του η Θεοτόκος έγινε - в лучшем образе, Богородица стала
ένας χώρος πανάγιος - святейшей обителью
κατάλληλος να δεχτεί το Θεό - пригодной принять Бога
που θα 'ρχόταν να γίνει άνθρωπος - который придет, чтобы стать человеком
για να σωθεί ό κόσμος  - чтобы спасти мир

 

 

Απολυτίκιο

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, 
καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις, 
Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, 
καὶ τὸν Χριστὸν τοὶς πᾶσι προκαταγγέλλεται, 
Αὐτὴ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, 
Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».

Тропарь Введению во храм Пресвятой Богородицы

Днесь благоволения Божия предображение,
и человеков спасения проповедание,
в храме Божий ясно Дева является,
и Христа всем предвозвещает.
Той и мы велегласно возопиим:
радуйся смотрения Зиждителева исполнение.